Information om behandling av dina personuppgifter

Att skydda den personliga integriteten är viktigt för oss på Svensk Hypotekspension (SHP). Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Här beskrivs hur vi samlar in, behandlar och delar personuppgifter.

Om du vill få information om vilka personuppgifter SHP behandlar om dig, få personuppgifter raderade eller rättade, eller utnyttja någon annan av dina rättigheter enligt GDPR, var vänlig kontakta oss. Du hittar våra kontaktuppgifter nedan.

Du är även välkommen att kontakta oss om du vill avregistrera eller spärra dig för direktmarknadsföring, så hjälper vi dig.


Därför behandlar vi personuppgifter om dig

Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna ingå avtal med dig som kund, eventuella samarbetspartners och leverantörer och för att därefter administrera avtalen. Dessutom behandlar vi uppgifterna för att uppfylla de krav som ställs på oss som bostadskreditinstitut, och för att vidareutveckla vår verksamhet. Vi behandlar personuppgifter för de ändamål och med stöd av de rättsliga grundersom anges nedan.

Förberedelse och administration av avtal

Det huvudsakliga ändamålet med vår behandling av personuppgifter är att samla in, kontrollera och registrera de uppgifter som krävs inför ett ingående av avtal för att dokumentera, administrera och fullgöra ingångna avtal med dig. Det gäller ansökan och avtal om kredit. Vi baserar vår behandling i denna del på att det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller för åtgärder som du begärt innan avtalet ingås.

Inför kreditavtalets ingående sker en kreditprövning baserad på de ekonomiska uppgifter du lämnar i din kreditansökan. I samband med behandlingen av din kreditansökan behandlas och registreras också den information som vi inhämtar från InfoTrader i Ronneby AB gällande dina befintliga och tidigare krediter. Vår behandling för kreditprövning grundar sig på den rättsliga grunden fullgörande av rättslig förpliktelse och/eller för att banken har ett berättigat intresse. De insamlade uppgifterna används även för kundkännedomsåtgärder och andra åtgärder som krävs för att vi ska kunna uppfylla kraven enligt penningtvättslagstiftningen (se nedan). Den rättsliga grunden för sådan behandling är att den är nödvändig för fullgörande av en rättslig förpliktelse och/eller för att banken har ett berättigat intresse att behandla uppgifterna för att kunna fullgöra den rättsliga förpliktelsen.

Uppfyllande av förpliktelser enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut

I samband med förberedelse och administration av avtal sker också behandling av personuppgifter som krävs för att vi ska kunna uppfylla våra förpliktelser enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut.

Exempel på sådan behandling är:

 • Vår behandling av personuppgifter för att uppfylla kraven i konsumentkreditlagstiftningen om insamling av tillräckliga uppgifter för att bedöma kundens betalningsförmåga och för att dokumentera kreditprövningen.
 • Vår behandling av personuppgifter för att uppfylla kraven enligt bokföringslagstiftningen.
 • Vår behandling av personuppgifter för kundkännedomsåtgärder och i samband med andra åtgärder för att uppfylla kraven enligt penningtvättslagstiftningen.
 • Vår kontroll av personuppgifterna mot sanktionslistor som vi enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldig att genomföra för att säkerställa att det inte finns hinder mot att genomföra vissa banktjänster.
 • Vår behandling av personuppgifter i samband med rapportering till Skatteverket, Polismyndigheten, Kronofogdemyndigheten, Finansinspektionen och andra svenska myndigheter eller myndigheter i annat EU/EES-land.
 • Vår behandling av personuppgifter för att uppfylla lagstiftning angående riskhantering. Med riskhantering avses även behandling av uppgifter om kredittagare och krediter för kvalitetsbedömning av krediter för kapitaltäckningsändamål.

Den rättsliga grunden för sådan behandling är att den är nödvändig för fullgörande av en rättslig förpliktelse och/eller för att bostadskreditinstitutet har ett berättigat intresse att behandla uppgifterna för att kunna fullgöra den rättsliga förpliktelsen.

Marknads- och kundanalyser, säkerhet, systemutveckling, marknadsföring m.m.

Personuppgifter behandlas för utförande av marknads- och kundanalyser som ett led i vår affärsutveckling för att förbättra våra produkter och tjänster samt för att bedöma kreditrisker och kreditvärdighet. Detta innebär att samtliga kreditansökningar kan utgöra analysunderlag i syfte att få ett så träffsäkert underlag som möjligt för framtida krediter, något som gynnar dig som kund och oss som företag. Kundanalyser görs även för systemutveckling och för att motverka bedrägerier. Personuppgifter kan även behandlas för marknadsföring, utskick av nyhetsbrev och erbjudanden m.m.

Vi behandlar även dina personuppgifter för att kontrollera din identitet och vad du gör när du använder våra tjänster, för att skydda våra system från obehörig, olovlig eller olaglig användning eller för att motverka störningar.

Vidare behandlar vi dina personuppgifter för att kunna ge dig service och support vid användning av våra tjänster.

Vi kan även behöva behandla dina personuppgifter för att göra gällande eller försvara rättsliga anspråk bl.a. för att säkerställa att betalning sker av förfallen kredit i form av indrivning av skuld via inkasso.

Om du besöker våra webbplatser kan vi komma att samla in dina personuppgifter för att förbättra tjänsterna, se vidare i vår informationstext om cookies.

För de ovan angivna ändamålen behandlar vi dina personuppgifter med stöd av ett s.k. berättigat intresse om vi inte meddelar dig annat. Du har rätt att invända mot sådan behandling. Om du vill veta mer om hur vi har gjort dessa bedömningar av vårt berättigade intresse genom en s.k. intresseavvägning, kan du kontakta oss, se kontaktuppgifter längre ned.

Särskilt om profilering

Profilering innebär en automatisk behandling av befintliga eller potentiella kunders personuppgifter som används för att bedöma vissa personliga egenskaper hos dem, för att analysera eller förutsäga exempelvis dennes ekonomiska situation, personliga preferenser, intressen och vistelseort.

Profilering används av oss för exempelvis marknads- och kundanalyser, systemutveckling, marknadsföring och transaktionsmonitorering för att motverka bedrägerier. Den rättsliga grunden för profilering, beroende av situation, bygger på vårt berättigade intresse, rättslig förpliktelse, fullgörande av avtal eller samtycke.

Särskilt om samtycke till behandling av personuppgifter

När den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är samtycke får du uttryckligen lämna ett sådant samtycke till att personuppgifterna får behandlas. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Vi har då fortsättningsvis ingen rätt att behandla uppgifterna med stöd av samtycket. Kontaktuppgifter hittar du nedan.


Så samlas personuppgifter in och så behandlas uppgifterna

Vi eller någon av våra dotterbolag eller samarbetspartners samlar in de personuppgifter som lämnas av dig i samband med ansökan och/eller avtal eller som registreras i övrigt i samband med administrationen av ett avtal, fullgörandet av en rättslig förpliktelse eller när vårt berättigade intresse föreligger I samband med alla våra tjänster behandlar vi personuppgifter av följande kategorier: namn, personnummer och kontaktuppgifter (adress, e-post och telefonnummer). Kunders och potentiella kunders namn och adressuppgifter uppdateras löpande via det statliga personadressregistret (SPAR). Vi hämtar även uppgifter från externa leverantörer som InfoTrader i Ronneby AB. De kategorier av personuppgifter som behandlas kan vara ekonomiska förhållanden (uppgift om skulder m.m.).

I samband med att vi beviljar en kredit behandlas även uppgifter om ekonomiska förhållanden (boendekostnad, lånenummer, civilstånd, inkomstuppgifter, uppgifter om andra skulder, medsökanden och syftet med krediten). Uppgifter om fastighet alternativt uppgifter om bostadsrättsförening samt värdering av erlagd säkerhet kommer även behandlas.

Vid användning av hemsidan behandlas IP-adresser (se vidare i vår informationstext om cookies) Vid inloggningar på vår hemsida och vid signering av avtal behandlas information om BankID eller annat elektroniskt ID. Vi kan även komma att, spara e-postkommunikation eller på annat sätt dokumentera din interaktion och kommunikation med oss via digitala kanaler.


Så länge sparas dina personuppgifter

Dina personuppgifter sparas så länge det är nödvändigt för något av de ändamål för vilka SHP behandlar uppgifterna (se ovan). Det innebär bl.a. att dina personuppgifter kommer att sparas så länge det finns ett avtalsförhållande, exempelvis ett konto för insättning, utbetald kredit eller leverantörsavtal, och därefter i högst 10 år med hänsyn till regler om preskription. Andra tidsfrister kan också gälla när personuppgifter sparas för andra syften än på grund av avtalsförhållandet och är för att SHP ska uppfylla gällande lagstiftning avseende exempelvis motverkade av penningtvätt (upp till 10 år) och bokföring (7 år).

Om du inte ingår avtal med oss, exempelvis om du inte får en kredit som du sökt, sparas personuppgifterna normalt i 3 månader räknat från dagen då du fick ett besked från oss, men uppgifterna kan i vissa fall komma att sparas längre på grund av exempelvis penningtvättlagstiftningen.


Till vilka lämnar vi ut dina personuppgifter

Behandling av dina personuppgifter kan, inom ramen för regler om banksekretess, ske av bolag inom SHP-koncernen för ändamål som anges ovan och av företag som koncernen samarbetar med för att utföra sina tjänster, exempelvis UC AB Sverige, InfoTrader i Ronneby AB, (Finansiell ID-teknik (BankID)), andra banker, kreditmarknadsbolag, inkassobolag, säkerhetsvärderingsföretag, tryckerier och försäkringsinstitut. Information om dina krediter lämnas ut till kreditregistret som administreras av UC AB Sverige. Försummelse av betalningsförpliktelser kan komma att rapporteras till missbruksregistret som administreras av UC AB Sverige. Personuppgifter kan även komma att lämnas till berörda myndigheter i enlighet med de rättsliga förpliktelser som SHP har.

Vi har vidtagit säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bl.a. förlust och obehörig åtkomst. Endast de personer hos oss som behöver behandla personuppgifter har tillgång till uppgifterna.


Dina rättigheter och våra kontaktuppgifter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som vi behandlar om dig och kan begära en kopia av dessa (registerutdrag). Du har även rätt att få felaktiga personuppgifter rättade. I de fall vi grundar vår behandling (t.ex. profilering) på vårt berättigade intresse, baserat på en intresseavvägning, har du rätt att invända mot personuppgiftsbehandlingen. Du har även rätt att begära att vi ska radera personuppgifter eller begränsa behandlingen av personuppgifter. Notera att en begränsning eller radering av personuppgifter inte alltid är möjlig då det kan innebära att vi inte har möjlighet att fullfölja våra åtaganden i samband med avtalsingående med dig eller fullfölja en spärr mot direktmarknadsföring (se nedan).

Du har under vissa förutsättningar även rätt att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och rätt att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du vill få information om vilka personuppgifter SHP behandlar om dig, få personuppgifter raderade eller rättade, eller utnyttja någon annan av dina rättigheter enligt GDPR, var vänlig kontakta oss.

Postadress

Svensk Hypotekspension AB
Box 23124
104 35 Stockholm

Besöksadress

Gävlegatan 22
113 30 Stockholm

Telefon

08-58616000

Organisationsnummer

556630-4985

Spärr mot Direktmarknadsföring

Du kan kontakta oss för att spärras mot direktmarknadsföring på telefon 020-586 160 eller e-post till info@hypotekspension.se.

Om du meddelar oss om sådan spärr kommer vi att lagra denna personuppgift om dig.

Synpunkter och klagomål

Om du har synpunkter på hur vi behandlar dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud. Du har även rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. Kontaktuppgifter nedan.

Dataskyddsombudet för SHP kontaktas på:

 • E-post: dpo@nordax.se
 • Telefon: 08-508 808 00
 • Adress: Svensk Hypotekspension AB, Box 23124, 104 35 Stockholm

Tillsynsmyndighet är:

 • Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen)
 • Telefon: 08-657 61 00
 • Adress: Box 8114, 104 20 Stockholm

Information om överföring av personuppgifter till tredje land

Personuppgifter överförs endast till länder utanför EU respektive EES (så kallat tredjeland) om det är nödvändigt och i detta fall enbart efter säkerställande att överföring sker i enlighet med de regler som gäller för tredjelandsöverföring. Om en tjänsteleverantör används i ett tredjeland är leverantören tvungen att, utöver de förpliktelser som framgår av våra skriftliga instruktioner, följa den europeiska standarden för dataskydd exempelvis genom att underteckna EU-kommissionens standardavtalsklausuler och vid behov vidta kompletterande skyddsåtgärder.

En överföring till ett tredjeland kan även baseras på att EU-kommissionen har fattat beslut om att landet har en adekvat skyddsnivå för personuppgifter (adekvansbeslut).

Information om vilka länder som EU-kommissionen har fattat adekvansbeslut för finns här: Adequacy decisions | Europeiska kommissionen (europa.eu)

EU-kommissionens standardavtalsklausuler finns tillgängliga här: Standard Contractual Clauses (SCC) | Europeiska kommissionen (europa.eu)

Du kan kontakta dpo@nordax.se för att få mer information om överföringar till tredjeland.

Personuppgiftsansvarig

SHP är personuppgiftsansvarig för den behandling som omfattas av denna information, vilket bl.a. innefattar behandling som sker för hantering av krediter där SHP är kreditgivare. Utöver de krediter där SHP är kreditgivare administrerar SHP även krediter på uppdrag av några av sina dotterbolag. Så länge SHP administrerar krediten är SHP (ensam eller gemensamt med annan) personuppgiftsansvarig för sin behandling av krediter i dessa fall.

Behandling relaterad till överlåtelse och pantsättning av våra kundfordringar

SHP överlåter med viss regelbundenhet vissa av våra kundfordringar och rättigheter enligt aktuella skuldebrev till dotterbolag för att dessa ska kunna pantsätta fordringarna.

I samband med överlåtelsen utses SHP att administrera krediterna och vi kommer därför fortsatt att vara personuppgiftsansvariga för den behandling av personuppgifter som administreringen av fordringarna innebär, i enlighet med vad vi beskrivit ovan. Vi kommer även fortsatt vara din kontakt i samtliga ärenden som rör ditt lån (till dess att du får meddelande om annat).

I samband med överlåtelsen av kundfordringen kommer vi att föra över följande personuppgifter om dig till vårt dotterbolag för att möjliggöra för dotterbolaget att hantera de överlåtna respektive pantsatta fordringarna:

 • Kontaktuppgifter: namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress.
 • Finansiell information: låntagar-ID och information inkluderad i skuldebrevet, så som skuldebrevs-ID, lånebelopp, förfallodatum, tillämplig räntesats och bankkontonummer för utbetalningar.
 • Kommunikationsinformation: förteckning över händelser kopplade till lånet och korrespondens mellan dig och SHP.
 • Annan information: civilstånd, belåningshistorik, antal anhöriga, information om boendeform, bosättningskommun, information om kundkännedom och andra lån.

SHP grundar sin rätt att överföra dina personuppgifter på sitt berättigade intresse av att överföra och använda fordringar som säkerhet.

Med anledning av överlåtelsen av kundfordringarna och dotterbolagens pantsättning av desamma kommer vi även regelbundet att rapportera viss information om kundfordringarna till följande mottagare: (i) de långivande externa bankerna, potentiella investerare, och Finansinspektionen, samt (ii) leverantörer av tjänster för administrationen av värdepapperiseringen. Rapporteringen innehåller enbart lånenummer och belopp och de mottagande aktörerna har inga möjligheter att identifiera dig. Överföringen till mottagarna under (i) grundar sig på vår rättsliga skyldighet att lämna månatliga rapporteringar enligt EU:s förordning om värdepapperisering och överföringen till mottagarna under (ii) grundar sig på att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör våra berättigade intressen (intresseavvägning).

I samband med att vi överlåter fordringarna och överför personuppgifter blir dotterbolaget också personuppgiftsansvariga för sina egna behandlingar av dina personuppgifter för sina egna ändamål. Vi beskriver i det följande den behandling av personuppgifter som utförs av våra dotterbolag med anledning av överlåtelse och pantsättning av lån.

SHP:s dotterbolags behandling av personuppgifter i samband med överlåtelse och pantsättning av kundfordringar

Personuppgiftsansvarig

SHP:s dotterbolag Svensk Hypotekspension Fond 2 AB, Svensk Hypotekspension Fond 4 AB och Svensk Hypotekspension Fond 5 AB är vart och ett personuppgiftsansvarig för den behandling som beskrivs nedan. I samband med en överlåtelse av kundfordringar till ett dotterbolag har du fått information om detta och om vilket dotterbolag som, utöver NOBA Bank Group AB (publ), verksamt genom varumärket Nordax Bank, personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Om du vill veta vilket av dotterbolagen som äger ditt lån är du välkommen att kontakta oss genom kontaktuppgifterna nedan.

Personuppgifter dotterbolagen behandlar om dig, ändamålet med behandlingen och rättslig grund

Dotterbolaget kommer att behandla dina personuppgifter för att (i) pantsätta fordran gentemot dig, (ii) uppfylla dess förpliktelser enligt bokföringslagen och EU:s värdepapperiseringsförordning samt (iii) för att hantera din betalning av lånet. Dotterbolaget kan även (iv) komma att överlåta kundfordringarna till ett annat bolag inom SHP-koncernen för att det ska kunna uppbära finansiering hos, och i samband med det pantsätta kundfordringarna till, en ny extern långivare.

Den rättsliga grunden för ändamål (i) och (iv) ovan är intresseavvägning, för ändamål (ii) att uppfylla dotterbolagets rättsliga förpliktelser och för ändamål (iii) att uppfylla dess förpliktelser enligt avtalet med dig.

Överföring av personuppgifter

Dotterbolaget kommer att överföra dina personuppgifter till den/de externa bank/er från vilken dotterbolaget uppbär lån med din kredit som säkerhet eller där dotterbolagen har sina bankkonton. Dotterbolaget använder också en tredje part för att förvara skuldebreven för dotterbolagets räkning. Den behandlingen regleras av ett personuppgiftsbiträdesavtal.

Därutöver kan personuppgifter, inom ramen för regler om banksekretess, föras över inom SHP-koncernen.

Både de banker från vilka dotterbolagen uppbär lån samt de aktörer som förvarar skuldebreven för dotterbolagets räkning kan befinna sig eller lagra personuppgifter utanför EU/EES. I den utsträckningen tredjelandet inte är föremål för ett beslut om adekvat skyddsnivå tillämpar dotterbolagen EU-kommissionens standardavtalsklausuler för alla tredjelandsöverföringar. Vid behov har kompletterande skyddsåtgärder vidtagits.

Så länge sparar dotterbolagen dina personuppgifter

Dotterbolagen sparar inte dina personuppgifter längre än nödvändigt. Det innebär bl.a. att dina personuppgifter kommer att sparas så länge det finns ett avtalsförhållande och därefter i högst 10 år med hänsyn till regler om preskription. Andra tidsfrister kan också gälla när personuppgifter sparas för andra syften än på grund av avtalsförhållandet och är för att banken ska uppfylla gällande lagstiftning avseende exempelvis motverkade av penningtvätt (upp till 10 år) och bokföring (7 år).

Dina rättigheter

Dina rättigheter beskrivs i avsnittet ovan, ”Dina rättigheter”.

Kontakt

Om du har frågor om hur något visst dotterbolag behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta SHP:s dataskyddsombud via e-post till dpo@nordax.se eller via telefon 08-508 808 00.